2016-08-18

Modelarze z Mielca w Mistrzostwach Świata Modeli Kosmicznych

Modelarze z Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych „Leonardo” z Mielca wezmą udział w Mistrzostwach Świata Modeli Kosmicznych. Zawody odbędą się we Lwowie w dniach 22 – 30 sierpnia. Wyjazd mielczan na Ukrainę wymaga jednak wsparcia sponsorów.

W najważniejszych na świecie zawodach wezmą udział juniorzy Wojciech Koszelski , Przemysław Żurawski i Eryk Halaburda, zaś tegoroczny maturzysta Andrzej Rusinowski i Grzegorz Goryczka będą reprezentować Polskę w klasyfikacji seniorów. Jednym z sędziów międzynarodowych będzie Bogdan Koszelski.

„Poziom modelarzy z roku na rok jest coraz wyższy. Wyniki, które w ubiegłych latach zapewniały pierwsze lub drugie miejsce dziś już nie gwarantują podium. Dlatego musimy ciągle trenować” – powiedział instruktor Grzegorz Goryczka. 

Młodzieżowa Akademia Umiejętności Technicznych „Leonardo” powstała w lutym 2015 roku przy Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. W ramach Akademii organizowanych jest wiele kursów rozwijających konkretne umiejętności praktyczne, np. modelarskie, robotyczne,  fotograficzne czy też z projektowania komputerowego.

„Wszystkie zajęcia w „Leonardo” w całości finansowane z funduszy pozyskiwanych od sponsorów. Koszty jednak rosną, ponieważ rośnie liczba uczniów uczestniczących w zajęciach oraz konkursach i zawodach sportowych bardzo wysokiej rangi . Dlatego też zwracam się do mieleckich przedsiębiorców, aby zechcieli nawet symboliczną złotówką wesprzeć  tę naprawdę potrzebną w naszym lotniczym środowisku inicjatywę. Tym bardziej że sukcesy naszych modelarzy są świetną  promocją Mielca”  – przekonuje  Zdzisław Nowakowski , dyrektor CKPiDN.

[Michał Krawiec] 


2016-07-12

Henryk Niedbała o bieżącej działalności szpitala: „Brakuje nam około 1-2 mln zł rocznie”

Z majątkowego punktu widzenia, czyli tego co jest odzwierciedlone w bilansie jednostki, w moim przekonaniu sytuacja wygląda lepiej, niż by to wynikało z zapisów księgowych - oceania sytuacją finansową Szpitala Powiatowego w Mielcu Henryk Niedbała. Dodaje jednak, że do bieżącej działalności jednostce tej brakuje od 1 do 2 mln zł rocznie.

 NaszMielec Henryk Niedbałą 

Ustawa o działalności leczniczej z 2012 r. spowodowała zmiany w bilansach jednostek leczniczych. W zakresie aktywów, czyli wartościowego odzwierciedlenia majątku, wartość tego majątku na ogół rynkowo jest wyższa, niż to, co wykazują zapisy bilansowe.

- Przykładem ma być pozycja dotycząca gruntów -  6 ha w centrum miasta, które w aktywach wycenione są na 300 tys. zł. W moim przekonaniu ta wartość jest ok. stukrotnie wyższa, czyli wynosiłaby ok. 30 mln zł. To pokazuje, że te aktywa są większe w rzeczywistości – mówi Henryk Niedbała, przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego. 

- Jeśli chodzi o pasywa, czyli o stronę finansów, która pokazuje źródła finansowania majątku to mamy wysoką pozycję w zobowiązaniach, które ogółem wynoszą 66 mln 500 tys. zł, ale faktycznych zobowiązań ok. 18 mln zł. Natomiast otrzymane kiedyś dotacje zostały ujęte w rozliczeniach międzyokresowych i one formalnie występują w pasywach i wynoszą ponad 42 mln zł. Tych zobowiązań nikt nigdy oczywiście nie będzie musiał spłacać – mówi Niedbała.

Zdaniem przewodniczącego Rady Powiatu sytuacja jest jednak gorsza od księgowych zapisów zysków i strat jeśli chodzi o rachunek wyników. - Przyzwyczailiśmy się liczyć, czy bieżąca sytuacja finansowa szpitala jest w miarę komfortowa. Patrzymy, czy jednostka ma straty czy zyski. Oczywiście przyzwyczailiśmy się, że szpital ma stratę, ale od tej straty odejmowaliśmy amortyzację, która jest kosztem księgowym, a nie wymaga ponoszenia w ślad za tym wydatków. Nie zwracamy jednak uwagi na to, że w przychodach operacyjnych zapisywana jest niezamortyzowana kiedyś część dotacji i to jest z kolei w roku ubiegłym ok. 3 mln zł – mówi.

- Prawidłowo licząc wynik powinniśmy od wyniku finansowego netto odjąć amortyzację, a doliczyć z kolei przychody operacyjne i wówczas wynik nie wychodzi nam na plusie. Brakuje nam do bieżącej działalności około 1-2 mln zł rocznie. Żeby z punktu finansowego sytuacja szpitala się nie pogarszała powinniśmy poprawić wynik finansowy o niemniej, niż 1-2 mln zł. Oczywiście byłoby dobrze, gdybyśmy nadwyżkę finansową uzyskiwali przynajmniej w części amortyzacji – przekonuje Niedbała.

- A to ze względu na fakt, że my amortyzujemy tak jakby dwie grupy składników majątkowych – tzn. budynki i budowle. W tym zakresie powiedziałbym, żeby szpital tej amortyzacji nie wypracowywał. Nie wyobrażam sobie bowiem, że przez 10 czy nawet 20 lat mamy z tytułu amortyzacji wypracować w szpitalu nadwyżkę sięgającą kilkudziesięciu milionów zł. Kiedyś odtworzenie tego typu majątków będzie się dokonywało z tytułu inwestycji nieobciążających bezpośrednio jednostek – mówi.

Jak powiedział Henryk Niedbała, jednostka taka jak szpital, powinna wypracowywać nadwyżkę finansową pokrywającą amortyzacje sprzętu, urządzeń, gdyż to szpital właśnie powinien kupować i odtwarzać ten sprzęt we własnym zakresie. 

ks

http://www.hej.mielec.pl/miasto2/samorzady/art1023...


2016-06-30

Paulina Buziak - złoty medal Mistrzostw Polski Seniorów w chodzie sportowym na 20 kilometrów

,


2016-06-24

Absolutorium dla Prezydenta Mielca Daniela Kozdęby

W dniu 23 czerwca 2016r odbyła się sesja Rady Miejskiej której głównym punktem było zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015r oraz udzielenie absolutorium dla Prezydenta z tytułu wykonania budżetu za 2015r.

Warunkiem uzyskania absolutorium przez Prezydenta było głosowanie „za”   50 % ustawowego składu Rady Miejskiej czyli w Mielcu wymagane jest 12 głosów.

Na 2015 r zaplanowano dochody w wysokości 205102,9 tyś zł zaś wydatki na kwotę 226759,5 tyś zł.

Realizacja budżetu 2015r. przestawia się następująco:

- wykonane dochody budżetowe   - 196279,5 tyś zł

- wykonane wydatki budżetowe    - 196867,8 tyś zł

- strata                                           - 588,3 tyś zł

Inwestycje :

- Plan                                          - 57866,0 tyś zł

- Wykonanie                                - 35681,5 tyś zł

- Procent wykonania planu            - 61,7 %

- Inwestycje przeniesione na 2016 - 4272,1 tyś zł

Stowarzyszenie Nasz Mielec jako organizacja gdzie zasady demokracji były i są zawsze najważniejszą zasady działalności, nie stosuje dyscypliny głosowania. Na sesji w dyskusji o minionym roku samorządu Mielca wyraziliśmy swój niepokój z powodu szybkiego i nieuzasadnionego wzrostu kosztów bieżących oraz braku ważnych dla miasta inwestycji. Dochody za 2015r. wzrosły w stosunku do 2014 roku o 8,6 mln zł gdy w ty samym czasie wydatki bieżące wzrosły o 12,0 mln zł. Ten fakt skutkuje obecnie pogorszeniem wyniku finansowego o kwotę 3,2 mln zł. W latach następnych skutki będą wyższe bo przyrost zatrudnienia który jest głównym składnikiem wzrostu kosztów miał miejsce w ciągu całego roku kalendarzowego. Nadmierne wydatki bieżące, nie szukanie oszczędności spowoduje w krótkiej przyszłości zdecydowane pogorszenie kondycji finansowej miasta a tym samym brak środków z przeznaczeniem na rozwój i inwestycje.

Mieszkańcy Mielca czekają na bardzo ważne ale i kosztowne inwestycje: hala sportowo-widowiskowa, nowy most na Wisłoce, modernizacja i rozbudowa biblioteki publicznej, dostarczenie wody pitnej z ujęcia wód czwartorzędowych.

W głosowaniu nad absolutorium Radni Naszego Mielca głosowali następująco; dwa głosy - „za” , trzy głosy – „wstrzymujące się” , zero głosów - „przeciw”.


Mielec, dnia 23.06.2016r

 Oświadczenie Stowarzyszenia Nasz Mielec w sprawie problemów piłki   ręcznej.

 Jako radni Rady Miejskiej w Mielcu mając świadomość, że zostaliśmy wybrani do reprezentowania całego społeczeństwa naszego miasta jesteśmy zobowiązani przy podejmowaniu każdej decyzji zachować należytą staranność i odpowiedzialność.

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej mimo wyników sportowych zachowało szansę pozostania w ekstraklasie dzięki reorganizacji rozgrywek Superligi, ale pod warunkiem zmiany statusu klubu ze Stowarzyszenia na Sportowa Spółkę Akcyjną. Klub zwrócił się do samorządu miasta o pomoc z powodu braku wystarczających środków na bieżącą działalność i zadłużenie.

W dniu 20 kwietna 2016r.odbyło się spotkanie przedstawicieli SPR, Prezydentów, Radnych na którym to przedstawiono koncepcje rozwiązania problemu poprzez utworzenie spółki ze 100% kapitałem miasta, która przejęłaby obecny klub. Na tymże spotkaniu oprócz deklaracji ze strony radnych o chęci pomocy klubowi wśród wielu innych pytań padło również podstawowe pytanie , czy klub – stowarzyszenie może samodzielnie utworzyć spółkę akcyjną która również uzyska licencje do gry w ekstraklasie. Odpowiedz była twierdząca – że takie rozwiązanie jest też możliwe ale trudniejsze dla zarządu klubu. Nie padła natomiast odpowiedz czy przyszła spółka musi przejąć zobowiązania stowarzyszenia aby uzyskać licencje na grę i na inne pytania ponieważ, należało je wyjaśnić z tworząca się Superligą sp. z o.o.

W dniu 31 maja a następnie 3 czerwca 2016r. (komisje Rady) odbyły się spotkania w Urzędzie miasta gdzie Prezydent miasta przedstawił dokumenty które zawierały propozycję utworzenia Sportowej Spółki Miejskiej – Mielecki Sport a plan finansowy przewidywał dwie wersje:

  1. SSA składająca się z SPR – piłka ręczna i FKS- piłka nożna z kapitałem 3.45 mln zł w tym zadłużenie 1.17 mln zł Według danych Prezydenta spółka w 2016r. i w 2017r. wyjdzie na „0”a w 2018r. osiągnie zysk 343,0 tyś zł i w latach następnych podobnie.
  2. SSA składająca się tylko SPR- piłka ręczna z kapitałem 2.45 mln zł w tym zadłużenie 1,1 mln zł. Według danych Prezydenta spółka w 2016r. ;2017r; 2018 r wyjdzie na „0” w 2019 osiągnie zysk 381 tyś zł

FKS Stal – piłka nożna oświadczyła, że w związku w procesem licencyjnym nie może obecnie wejść w struktury Spółki.

W trakcie tych spotkań radni Naszego Mielca dwukrotnie kierowali wniosek do Prezydenta miasta o analizę kolejnej wersji, gdzie Stowarzyszenie powołuje Spółkę a miasto wspiera ją odpowiednimi wysokościami dotacji i stypendiami. W tym czasie Związek Piłki Ręcznej potwierdził, że nowoutworzona Spółka musi spłacić zobowiązania Stowarzyszenia. Na komisji radni negowali propozycję Prezydenta pokrycia zadłużenia klubu ze środków publicznych. Padały pytania o oficjalne dokumenty z Superligi wyznaczające kryterium uczestnictwa klubów w rozgrywkach ekstraklasy.

Sesja z dnia 6 czerwca 2016 została przełożona na dzień 9 czerwca ponieważ nadal nie było oficjalnych dokumentów określających warunki udziału w Superlidze a Prezydent zaproponował aby na pokrycie zadłużenia udzielić klubowi pożyczki , co wymagało opracowania nowych dokumentów.

Do 9 czerwca 2016 Prezydent nie przedstawił opinii fachowców w sprawie zgodności z prawem propozycji radnych odnośnie możliwości powołania spółki przez Stowarzyszenie i wsparcia jej przez Samorząd miasta dotacjami i pożyczką. Jednocześnie mimo decyzji, że obecnie jedynym podmiotem w Spółce będzie tylko piłka ręczna Prezydent na sesji 9 czerwca 2016 zaproponował pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta z kwotą kapitału o blisko 1 mln zł za dużą (2.247.000,0 zł zamiast 1.259.000,0).

Rada Miejska wobec braku oficjalnych dokumentów z Plusligi , pominięcia w analizach Prezydenta wersji tworzenia spółki utworzonej przez Stowarzyszenie , zawyżenie kapitału podjęła negatywna uchwałę.

13 czerwca 2016 w Urzędzie miasta odbyło się spotkanie Prezydentów, przewodniczących klubów Rady na którym potwierdzono ze w ciągu dwóch dni będą opinie których się domagała Rada Miejska. Omówione zostały dokumenty Plusligi, oficjalnie informujące o warunkach udziału w rozgrywkach ekstraklasy piłki ręcznej. Jednocześnie przedstawiono wstępną opinię na temat możliwości utworzenia spółki przez Stowarzyszenie i możliwość ewentualnego udzielenia nowopowstałej spółce pożyczki z Gminy Miejskiej Mielec.

Rada Miejska w swoim oświadczeniu z dnia 9 czerwca napisała „ Chcemy piłce ręcznej pilnie pomóc, wybierając jak najlepszy wariant dla klubu i mielczan, oparty o fakty o kompletne dokumenty.

Idąc ta drogą na sesji 23 czerwca 2016r Rada Miejska podjęła uchwałę o wsparciu dotacją w kwocie 1.3 mln zł nowo powołaną spółkę przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej. Jest to zgodne ze stanowiskiem stowarzyszenia Nasz Mielec.

Jednocześnie jest oczywistym, że Samorząd Mielca jako główny „sponsor” klubu piłki ręcznej będzie miał swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej która będzie miała nadzór nad właściwym wydatkowaniem środków finansowych i działaniami zarządu klubu.


2016-06-04

Janusz Chodorowski Mielczaninem XX-Lecia 


2016-05-03

Uroczystości Konstytucji 3 Maja