XXIII Sesja Powiatu z dnia 28.10.2016

Porządek obrad XXIII sesji Rady Powiatu Mieleckiego – 28.10.2016:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2016 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29.12.2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2016.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI1/103/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30.03.2016 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Mielec stawia na zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji z Nadleśnictwem Mielec wspólnych przedsięwzięć infrastrukturalnych.
 9. Przedstawienie Radzie Powiatu Mieleckiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Mieleckim za rok szkolny 2015/2016.
 10. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 11. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

   XXIII sesja Rady Powiatu była w zasadzie tą z cyklu porządkujących bieżącą działalność Powiatu, a podejmowane na niej uchwały wynikały wprost z realizowanych przez poszczególne komórki i jednostki podległe zadań. Obszerniejszy punkt stanowiła informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Mieleckim za rok szkolny 2015/2016, a największe emocje towarzyszyły punktowi ostatniemu, w którym radni  dyskutowali o bieżącej sytuacji szpitala powiatowego.

   Punkty 3 i 4 dotyczyły zmian w budżecie i WPF-ie Powiatu Mieleckiego, a najistotniejsze dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków powiatu o kwotę 553911,16 złotych oraz wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej zadań związanych z otrzymanymi środkami.

Na kwotę 553911,16 w głównej mierze składają się:

 • Przekazanie do budżetu powiatu środków po końcowym rozliczeniu trzech projektów: „Profesjonalni handlowcy i informatycy w Unii Europejskiej” 47611 zł; „Z programem Erasmus plus kluczem do sukcesu” - 141537 zł; „Praktyka za granicą jako znaczący element dobrego kształcenia” - 226154 zł co dało środki w łącznej wysokości 415302 złotych, wcześniej założone przez Powiat Mielecki
 • Oraz środki na realizację zadań z pomocy społecznej w łącznej wysokości – 103550 zł

   Adekwatnie do otrzymanych dotacji na realizację poszczególnych zadań zaktualizowana została na sesji Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mieleckiego. Do WPF wprowadzono też 3 nowe projekty edukacyjne które będą realizowane przez nasze szkoły ponadgimnazjalne:

 1. „Z programem Erasmus + po sukces - praktyki zawodowe w Austrii i Niemczech kluczem do rozwoju osobistego" realizowanego przez Zespól Szkół w Radomyślu Wielkim,
 2. Praktyka za granicą jako znaczący element dobrego kształcenia" realizowany przez Zespół Szkół im. J. Groszkowskiego w Mielcu,
 3. Przygotowani do pracy” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu,

   Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2016 uchwalona przez radnych w punkcie 5 sesji  wynika z faktu rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie hydrologiczne rzeki Babulówka” Była ona wymagana z uwagi na konieczność podpisania w bieżącym roku umowy, a zobowiązania z niej  wynikające będą zapłacone w 2017 roku ze środków własnych Powiatu Mieleckiego i zabezpieczone w budżecie Powiatu mieleckiego na 2017 r.

   W punktach 6 i 7 radni bez zastrzeżeń przyjęli uchwały związane z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także projektu pt. „Mielec stawia na zawodowców”.

W ostatnim okresie znacznemu pogorszeniu uległ stan techniczny istniejących mostów na potoku Rów w m. Grochowe w ciągu drogi powiatowej Nr 1 HOR Tuszów Narodowy - Samów - Ostrowy Baranowskie, km 3+324 oraz przez rzekę Babulówkę w m. Sarnów w ciągu drogi powiatowej Nr 1 HOR Tuszów Narodowy - Samów - Ostrowy Baranowskie, km 6+341. Chcąc poprawić warunki techniczne przejazdu przez przedmiotowe mosty, Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu zleci opracowanie dokumentacji technicznych na przebudowę tych mostów, które byłyby remontowane wraz z pomocą finansową Nadleśnictwa Mielec. Stąd konieczne było podjęcie uchwały intencyjnej w tej sprawie, którą radni przyjęli z zadowoleniem i podjęli ją jednomyślnie w punkcie 8 obrad sesji.

   W punkcie 9 członek zarządu powiatu, nasz kolega z zarządu Stowarzyszenia Nasz Mielec Andrzej Bryła przedstawił obszerną informację z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 w Powiecie Mieleckim.

   Wśród wielu prezentowanych zestawień na uwagę zasługuje fakt zajęcia się przez Zarząd Powiatu poprawą w sposób znaczący infrastruktury szkolnej - w roku szkolnym 2015/2016 w ramach wydatków majątkowych zrealizowano inwestycje:

 1. Remont sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu, który został zakończony  w marcu 2016 r. Wydatkowano na ten cel z budżetu powiatu 57025,91 zł.
 2. Remont sali sportowej nr 1 w Zespole Szkól Technicznych w Mielcu (wymiana instalacji oświetlenia, malowanie ścian i sufitu). Zadanie inwestycyjne zrealizowano z środków  budżetu powiatu  - 154212,69 zł i zakończono we wrześniu 2016 r.
 3. Modernizacja źródła ciepła polegająca na montażu węzła cieplnego zlokalizowanego w obiektach Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu. Projekt został zakończony i rozliczony w sierpniu 2016 r. Wartość projektu - 138757,28 zł. Dofinansowanie z WFOŚIGW w wysokości 60000,00 zł. Pozostałe środki finansowe zostały pokryte z budżetu powiatu.

 salagimnastyczna_1.png

salagimnastyczna2.png

kotownia.png

 

Kolejne projekty w zakresie infrastruktury edukacyjnej do realizacji na lata kolejne:

 1. Rozbudowa i przebudowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół  im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu. Została przygotowana dokumentacja i wniosek na dofinansowanie w/w zadania. Wartość inwestycji – 2482223,20 zł. Realizacja zadania planowana jest w latach 2016-2017. W ramach tego zadania zaplanowana jest budowa ogrodzenia w Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu. Wartość tego działania planuje się w wysokości – 154874,77 zł.
 2. Zagospodarowanie terenów sportowych w tym budowa wielofunkcyjnego boiska w ZST w Mielcu  – przygotowanie dokumentacji – 1245125,62zł.
 3. Przebudowa łącznika w ZST pomiędzy szkołą, a pawilonem sportowym – przygotowanie dokumentacji – 238175,69 zł.

   Poziom nauczania. Absolwenci liceów ogólnokształcących oraz techników, którzy ukończyli   2016 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego:

 • w części ustnej z języka polskiego oraz wybranego języka obcego nowożytnego
 • w części pisemnej z języka polskiego, matematyki, wybranego języka obcego nowożytnego oraz wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Poniższa tabela przedstawia statystykę absolwentów przystępujących do egzaninu maturalnego:

Tabela. Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w maju, czerwcu i sierpniu 2016 r.

Liczba zdających

w Polsce

w województwie podkarpackim

w Powiecie Mieleckim

259398

16942

1074

Odsetek sukcesów

85 %

84%

87 %

 

Tabela. Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w maju, czerwcu i sierpniu 2016 r. – odsetek sukcesów

Typ szkoły

Liczba zdających

Liczba osób, które zdały egzamin

Odsetek sukcesów

w Polsce

w woj. podkarpackim

w Powiecie Mieleckim

w Polsce

w woj. podkarpackim

w Powiecie Mieleckim

w Polsce

w woj. podkarpackim

w Powiecie Mieleckim

licea ogólnokształcące

170834

10756

699

152351

9748

629

89%

91 %

90 %

technika

88564

6186

533

67396

4560

437

76 %

74 %

82 %

Jak co roku matury najlepiej zdawali abiturienci z liceów ogólnokształcących - egzaminy zdało tam 90% przystępujących do nich osób. Słabiej poszło uczniom techników - sukces odniosło tam 82% uczniów, ale oni zdaja jeszcze jeden ważny egzamin zawodowy. W roku sprawozdawczym wyniki egzaminu maturalnego w Powiecie Mieleckim są wyższe niż w kraju.

Wiele emocji wzbudziła aktualna sytuacja w Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Mielcu, o której radni intensywnie dyskutowali w punkcie 11 sesji - Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych. Zasadne wydaje się w tym miejscu przypomnienie, że w dalszym ciągu trwa procedura konkursowa mająca na celu wyłonienie dyrektora szpitala (kolejny konkurs w połowie grudnia) i do jej zakończenia warto byłoby chyba wstrzymać się z tak emocjonalnymi komentarzami jak to miało miejsce na zakończenie XXIII sesji Rady Powiatu.