Sesja Rady Miejskiej w dniu 12 kwietnia 2018 roku.

1. Zmiany w budżecie miasta Mielca na 2018 r.

 Wzrosły dochody miasta o kwotę 2.718.500,0 zł z następujących źródeł:

  • 543,3 tyś zł - środki z Banku Gospodarstwa Krajowego – wniosek służył dofinansowaniu schroniska dla bezdomnych,
  • 419,3 tyś zł – dotacja Starostwa Powiatowego do podgrzewanej płyty boiska na stadionie MOSiR,
  • 1671,3 tyś zł – refundacja wydatków miasta z RPO WP na „MKS”.

Środki w/w zostaną przeznaczone na:

  • Budowę instalacji podgrzewania płyty boiska na stadionie – 2062,9 tyś zł,  
  • SCK – podwyżki płac, remonty 420,0 tys. zł,
  • Wykupy gruntów- 150,0 tyś zł.

 

2. Program usuwania azbestu z terenu miasta na lata 2018-2032

 W 2012 roku zinwentaryzowano azbest i przyjęto plan jego usuwania, do końca 2017 roku zutylizowano ok.478,124 Mg. Obecnie została dokonana aktualizacja planu. Na terenie miasta pozostaje jeszcze do usunięcia ok. 350 ton. Miasto ma możliwość wystąpienia do Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie tych wydatków. Niestety problemem są koszty jakie pozostają po stronie właścicieli budynków bo w miejsce pokrycia azbestowego trzeba wyłożyć środki na inny materiał. Do 2032r jest obowiązek całkowitego usunięcia azbestu z terenu naszego miasta.

 

3. Rada Miejska poprzez uchwałę Wyraziła wolę przystąpienia miasta do Rządowego programu „Smog Stop”

 Problem ochrony środowiska w Polsce poprzez wymogi Unii Europejskiej stał się wreszcie tematem ważnym. Światowa Organizacja Zdrowia pokazała 50 miast Europy o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu, 33 z nich to polskie miasta. Gdy do problemu smogu z „węgla i spalin samochodowych” dołożymy przemysłowy charakter naszego miasta i skalę emisji zakładów pracy, to Mielec niewątpliwie  kwalifikuje się wsparcia rządowego w kierunku poprawy jakości powietrza. Dzisiaj już dzięki wysokiej technologii można na bieżąco mierzyć poziom zanieczyszczenia a to powinno wymuszać niezbędne działania. Program Rządu powinien być skuteczny; bo posiada środki finansowe, minister ochrony środowiska ma wpływ na wysokość dozwolonych norm emisji i sposobu kontroli, WIOŚ to jednostka kontrolna podległa wojewodzie, Unia Europejska przeznacza  środki na termomodernizację.

Aby realizować w Mielcu program ochrony środowiska potrzebne są pieniądze na ten cel również w budżecie miasta. Dzisiaj to jedynie 200,0 tyś zł. Klub Radnych „Nasz Mielec” wnioskował o zwiększenie do 1,0 mln zł na wymianę pieców CO. Niestety nie znaleźliśmy poparcie innych radnych. Teraz ponownie Nasz Mielec złożył wniosek o nie wykonywanie inwestycji niechcianych przez mieszkańców i niekoniecznych w 2018 r., a środki z tych zadań przekazanie na ochronę powietrza.

 

4. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.

 Regulamin określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Mielca dotyczące:

 wymagań w zakresie czystości na terenie nieruchomości (selektywna zbiórka odpadów, uprzątanie śniegu, błota, mycie samochodów)

  • rodzaju i minimalnej pojemności pojemników
  • częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
  • obowiązków osób posiadających zwierzęta domowe
  • innych wymagań i obowiązków

 

5. Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług przy odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Uchwała określa rodzaje odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, obowiązki gminy Mielec w zamian za odpłatność za wywóz odpadów, częstotliwość wywozu w podziale na rodzaj zabudowy.

 

6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mielca. 

Uchwalony Program jest wypełnieniem obowiązków ustawowych w tym temacie. Główne zagadnienia uregulowane uchwałą rady miejskiej to; zapobieganie bezdomności zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt, opieka na bezdomnymi, opieka nad wolno żyjącymi kotami, działalność edukacyjna.

1204sesja1jpg

1204sesja4jpg