SESJA RADY MIEJSKIEJ MIELCA - 20.10.2016 r.

 1. Poświęcenie tablicy z nazwą sali obrad Rady Miejskiej imieniem Świętego Jana Pawła II.
 2. Wystąpienie Marszałka Województwa Podkarpackiego.
 3. Podjęcie uchwał przez radnych:
 • Przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pn. ”Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec.
 • Ustalenia liczby punktów napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
 • O zmianie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec.
 • Przystąpienie  Gminy Miejskiej Mielec  do programu rządowego „Mieszkanie plus”
 • Oświadczenie Rady Miejskiej  w sprawie śmigłowców dla polskiej armii.

 

Ad.1. Poświęcenie tablicy

Radni miejscy miasta Mielca pierwszej kadencji samorządu w latach  1990-1994 przyjęli jako  patrona sali obrad Rady Jana Pawła II, Polaka – Papieża który najlepiej wskazywał kierunek rozwoju młodej polskiej demokracji.

Po 25 latach samorządu w Polsce łatwo jest ocenić, że decyzje  podejmowane na tym szczeblu zdecydowanie zmieniły i rozwinęły nasza ojczyznę.

Dnia 1 maja 2011 miała miejsce beatyfikacja Jana Pawła II podczas uroczystej Mszy Świętej na placu św. Piotra w Rzymie. Dnia 27 kwietnia 2014 w Niedzielę Miłosierdzia Bożego papież Franciszek przy koncelebrze emerytowanego papieża Benedykta XVI odprawił mszę kanonizacyjną Jana Pawła II.

 „Obraz miasta to nie tylko zewnętrzne piękno ulic, placów i budynków, ale nade wszystko kształt życia jego mieszkańców i to zarówno w wymiarze materialnym, jak i duchowym. A zatem samorząd terytorialny, podejmując decyzje dotyczące miasta czy miejscowości, winien mieć na względzie w pierwszym rzędzie dobro mieszkańców - ich potrzeby, oczekiwania i perspektywy wszechstronnego rozwoju”.

św. Jan Paweł II - Kraków   Kwiecień 2001r

 

Gośćmi  uroczystej części sesji  byli :

 • Proboszczowie mieleckich Parafii – ks. Kazimierz Czesak, ks. Stanisław Składzień, ks. Stanisław Jurek,
 • byli Przewodniczący Rady Miejskiej – Andrzej Osnowski  („Solidarność”) w latach 1990- 1998 , Zdzisław Nowakowski („Nasz Mielec”) w latach 1998-2010, Jan Myśliwiec („Nasz Mielec”) w latach 2010-2014,
 • byli Prezydenci miasta Mielca – Władysław Bieniek („Solidarność”) w latach 1990-1994, Janusz Chodorowski („Nasz Mielec”) w latach 1994- 2014,
 • Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl,
 • Starosta Powiatu Mieleckiego – Zbigniew Tymuła, 

Ksiądz prałat Kazimierz Czesak poświęcił  tablicę z nazwą Sali obrad imieniem św. Jana Pawła II i przekazał radnym główne  przesłania Papieża - Polaka.

nmlaud1.jpg

nmprzemwienieczesak.jpg

nmczesak.jpgnmpowicenie2.jpgnmgocie1.jpgnmpowicenie3.jpg

 

Ad. 2. Wystąpienie Marszałka Województwa Podkarpackiego

Marszałek Województwa Podkarpackiego pan Władysław Ortyl przedstawił radnym miejskim najważniejsze wspólne sprawy  Mielca i samorządu województwa.

Odbyło się kolejne spotkanie samorządowców w sprawie „Kronospanu”. Został wydany komunikat w którym zawarto plan działań na najbliższe miesiące. Kluczem do rozwiązania problemu jest inwestycja która wymieni  obecne 20 letnie urządzenia które powinny chronić przed emisją szkodliwych substancji do atmosfery. Kronospan  czeka  na pozytywną decyzję  Prezydenta  Mielca pozwalającą  na przystąpienie do wymiany w/w urządzeń. Do czasu zbudowania nowych filtrów wszystkie kompetentne w tym temacie instytucje włącznie z Kronospanem  mają pilnować przestrzegania otrzymanych pozwoleń poprzez ciągłe kontrole.

Drugi ważny temat dla miasta i regionu poruszony przez Marszałka to budowa obwodnicy północnej Mielca wraz z przeprawą mostową na rzece Wisłoka na wysokości ulicy Kosmonautów. Samorząd wojewódzki, powiatowy i miejski zadeklarowały chęć udziału w realizacji tej bardzo kosztownej inwestycji. Droga ta zaczynała by się od obwodnicy wschodniej Mielca poprzez drogę „lotniskową”, wiadukt nad torami kolejowymi (zadanie dla miasta – koszt ok. 20 mln zł), most na Wisłoce aż do drogi wojewódzkiej w Piątkowcu. Szczególnie odpowiedzialne zadanie wykonawcze przyjął na siebie Starosta. Według Władysława Ortyla tylko taka współpraca i współudział samorządów i Rządu w finansowaniu przedsięwzięcia daje szanse na jego realizację.

nmortyl.jpg

 

Ad.3. Podjęcie uchwał przez radnych:

 • Przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pn. ”Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec”

Miasto Mielec złoży wniosek  do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie działań  które mają obniżyć niską emisję na terenie miasta. Główne planowane inwestycje to: zakup 14 niskoemisyjnych autobusów, budowa przedłużenia ulicy Powstańców Warszawy do ronda w Osiedlu Rzochów, odbudowa zaplecza technicznego na bazie MKS, budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Powstańców Warszawy.

 • Ustalenia liczby punktów napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

Rada Miejska podjęła uchwałę zwiększającą ilość  sklepów - punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % ( wino, wódka)  do 60.

Od 2004 r. w Mielcu obowiązywało ograniczenie do 50 punktów sprzedaży. Rozwój terytorialny miasta, nowe obiekty handlowe oczekiwały na w/w decyzję.

Wszelkie dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu są przeznaczane na profilaktykę głownie wśród dzieci młodzieży i na  przeciwdziałanie uzależnieniom.

 • O zmianie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec.

W stosunku do dotychczas obowiązującej uchwały Rada Miejska poszerzyła jej zapisy o dodatkowe przywileje w odniesieniu do obciążeń finansowych osób które dziedziczą mieszkania po głównym najemcą.

 • Przystąpienie  Gminy Miejskiej Mielec  do programu rządowego „mieszkanie plus”

Rada Miejska podjęła uchwałę pozwalającą Prezydentowi Miasta na aktywność w tym temacie  i bieżące zdobywanie wiedzy na temat rodzącego się programu mieszkaniowego dla  młodych.

 • Oświadczenie Rady Miejskiej  w sprawie śmigłowców dla polskiej armii.

„Radni Miejscy z uznaniem i wdzięcznością przyjęli decyzję Polskiego Rządu o zakończeniu negocjacji offsetowych z firma Airbus Helicopters dotyczącą przetargu na śmigłowce dla polskiej armii oraz deklaracje, że beneficjentem tego przetargu powinni być krajowi producenci. To doskonały sygnał umożliwiający takim firmom  jak PZL Mielec czy PZL Świdnik wrócić do gry. Stworzy realne perspektywy dalszego rozwoju południowo- wschodniej części Polski, w szczególności Doliny Lotniczej w oparciu o innowacje technologiczne, tworzące stanowiska pracy o wysokich standardach…”

nmradnigosowanie.jpg