Sesja Rady Miejskiej Mielca - 10.11.2016

Głównymi punktami Sesji Rady Miejskiej miały być:

  1. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020
  2. Zmiany w budżecie miasta Mielca na 2016r.
  3. Przystąpienie do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla SSE i miasta – gazociąg wschód.

   Nadzwyczajny termin zwołania Sesji miał bezpośredni związek z terminem składania wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie modernizacji i rozbudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej. Do w/w wniosku Prezydent musi dołączyć uchwałę Rady Miejskiej w której zapewnia się finansowanie kosztów inwestycji.

Propozycje  Prezydenta  w sprawie uchwał  z punktu 1 i punktu 2 zawierały bardzo dużo zmian rzeczowych (zmniejszenie ilości lub terminów realizacji inwestycji), które miały odzwierciedlenie w finansach miasta w 2016r. i latach następnych.  Jednocześnie nie dostarczono wszystkich dokumentów źródłowych na komisje co spowodowało ograniczenie wiedzy a w konsekwencji obawy radnych co do posiadania wystarczającej wiedzy, aby podejmować uchwały skutkujące milionowymi wydatkami. W związku z tym Prezydent zaproponował zdjęcie z porządku obrad punktu 1 i 2 a w to miejsce wprowadził projekt uchwały dotyczącej jedynie zaciągnięcia zobowiązania na modernizację i rozbudowę biblioteki co pozwoli złożyć  wniosek  do RPO WP. Rada podjęła uchwałę.

Modernizacja i rozbudowa Biblioteki Publicznej -  w poprzedniej kadencji w 2014r.  podjęto decyzje o modernizacji i rozbudowie Biblioteki. Opracowano przez firmę projektową koncepcje przebudowy budynku wraz z otoczeniem. Inwestycję  wyceniono na kwotę ok. 17,0 mln zł. Jednocześnie zakładano, że zgodnie z obowiązującymi dokumentami Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie unijne może sięgać 85% kosztów kwalifikowanych.  Niestety na początku 2015r zaczęły docierać sygnały z Urzędu Marszałkowskiego, że ze względu na bardzo dużą ilość podmiotów oczekujących na dofinasowanie infrastruktury kultury zostaną wprowadzone limity kwotowe. 21 lipca 2015r w dokumencie SZOOP zapisano, że limity dla inwestycji kultury w ramach  MOF będą ustalone. W kwietniu 2016 roku wprowadzono zapowiadane ograniczenie dofinansowania do maksymalnej kwoty 6,0 mln zł.

   W międzyczasie, już w nowej kadencji samorządu w 2015 roku Prezydent ogłosił konkurs na wykonanie nowej koncepcji a w konsekwencji dokumentacji na modernizacje miejskiej biblioteki. Dokumentację wraz z wyceną  ukończono w październiku 2016 roku. Koszt projektowanej inwestycji wraz z otoczeniem to 25,0 mln zł.

   Jest zasadnicza różnica pomiędzy kosztem  inwestycji 17,0 mln zł  a 25,0 mln zł  przy maksymalnym możliwym dofinansowaniu 6,0 mln zł.

nmsesja2.jpg