Sesja Rady Miejskiej 19.12.2016 r.

Harcerze ZHP tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia przekazali Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Prezydentowi Miasta Betlejemskie Światełko Pokoju.

Główne punkty porządku obrad:

 1. Uchwała w sprawie budżetu miasta Mielca na 2017r
 2. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Mielca lata 2017-2043
 3. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
 4. Uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Mielca na lata 2017-2023
 5. Uchwalenie Programu Ochrony Środowiska Mielca 2017-2020

 

 Ad.1. Budżet miasta na 2017rok.

 1. Dochody bieżące -     236,4 mln zł
 2. Wydatki bieżące -      227,2 mln zł
 3. Nadwyżka -                  9,2 mln zł
 4. Dochody majątkowe -  24,1 mln zł
 5. Nadwyżka -                33,3 mln zł
 6. Wydatki majątkowe -   95,8 mln zł 
 7. Deficyt środków -      62,5 mln zł

 

Źródła sfinansowania deficytu to :

- nadwyżka finansowa z lat ubiegłych -  9,7 mln zł

- kredyt                                              - 52,8 mln zł

 

Najwięcej środków finansowych zostanie przeznaczonych na: oświatę i wychowanie – 83,5 mln zł, rodzinę – 50,2 mln zł, transport i drogi - 42,9 mln zł, kultura fizyczna – 31,4 mln zł, gospodarka komunalna – 29,3 mln zł, kultura- 20,0 mln zł, administracja – 20,0 mln zł

Najkosztowniejsze  planowane inwestycje:

 1. Zakup autobusów dla MKS sp. z o.o.                                - 7,4  mln zł
 2. Wiadukt przez tory Sienkiewicza – I etap                           -  3,8 mln zł
 3. Zakup systemu informatycznego e-Mielec                          -  4,3 mln zł
 4. Dom Dziennego Pobytu - ul. Sitki                                     -  4,1 mln zł
 5. Biblioteka publiczna                                                        - 11,8 mln zł
 6. Budowa hali sportowej MOSiR                                        - 14,8 mln zł
 7. Przebudowa ulicy Wyszyńskiego                                       -  3,9 mln zł
 8. Przebudowa ulicy Kochanowskiego                                     - 3,0 mln zł
 9. Przedłużenie ulicy Powstańców W-wy                                 - 3,6 mln zł
 10. Modernizacja 2 boisk do piłki nożnej i budowa skateparku     - 7,1 mln zł
 11. Rozbudowa terenów zielonych- byłe wysypisko, park Kaz.W - 1,5 mln zł
 12. Budowa wieży widokowej na Górze Cyranowskiej                 - 1,1 mln zł

Większość zadań wnioskowanych  przez Stowarzyszenie „Nasz Mielec” zostało wpisanych na listę inwestycji, jednak w większości wstrzymaliśmy się od głosu popierającego budżet na 2017 rok.

Naszym zdaniem najważniejsze zadania dla miasta to: hala sportowo-widowiskowa z basenem, biblioteka, wiadukt - budowa drugiego mostu i dróg dojazdowych, zakup autobusów o niskiej emisji spalin i pozostałe niezbędne zadania służące bezpośrednio mieszkańcom, a na które obecnie można uzyskać do 85% ze środków Unii Europejskiej. Prace przy ujęciu wód podziemnych mają być wznowione w 2018r. Cześć zadań, głównie bez wsparcia zewnętrznego, zaproponowanych przez Prezydenta lub radnych z klubu Prawo i Sprawiedliwość nie znalazło naszego poparcia. Jednocześnie uważamy, że w kolejnym roku Prezydent podnosi wydatki bieżące (głównie przyrost zatrudnienia) w skali niczym nie uzasadnionej. Jeśli chce się inwestować to trzeba racjonalnie i oszczędnie wydawać na zadania bieżące. bo koszty obsługi kredytów znacznie obciążą naszych mieszkańców.

Ad.2. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2043

Nieodłącznym dokumentem każdego uchwalanego Budżetu jest wieloletnia prognoza finansowa, która pokazuje skutki dzisiejszych decyzji na przyszły stan finansów w mieście. Zaplanowane kwoty inwestycji na lata 2017 i 2018 oraz poziom wydatków bieżących spowodują zadłużenie miasta.

Prognozowane zadłużenie miasta Mielca na koniec roku:

1. 2017r -        52,8 mln zł

2. 2018r -      123,7 mln zł

3. 2019r -      120,8 mln zł

4. 2020r -      112,6 mln zł

5. 2021r -      106,8 mln zł

6. 2022r -      101,1 mln zł

7. 2023r -        95,4 mln zł

………………………

8. 2037 -          25,1 mln zł

Niestety skutkiem zaciągniętych kredytów będą  odsetki do zapłaty. W wyżej  pokazanym okresie będzie to kwota ponad 75,0 mln zł.  Dla Stowarzyszenia „Nasz Mielec”  taka prognoza finansów miasta jest nie do zaakceptowania. Prezydent Janusz Chodorowski ze Stowarzyszenia „Nasz Mielec”  przez ostatnie 20 lat wykonał tysiące inwestycji nie zadłużając  miasta. Oszczędna polityka wydatków bieżących i zabieganie o „przyjaciół” dla planowanych inwestycji w Urzędzie Marszałkowskim i Rządzie to jedyna droga dobrego gospodarowania samorządem. Kredyt na inwestycje powinien być uzupełnieniem własnych oszczędności i otrzymanych dofinansowań zewnętrznych, a nie podstawowym źródłem sfinansowania. Zaprezentowana skala zobowiązań miasta musi budzić  duży niepokój.

Jednocześnie opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową, Prezydent założył coroczną, począwszy od 2020 r. tylko „symboliczną” wielkość inwestycji, czego nie da się utrzymać w funkcjonowaniu rzeczywistym miasta. Skutkiem będą zapewne kolejne kredyty. Wieloletnia prognoza finansów jest dla radnych bardzo ważnym dokumentem, bo daje wskazówki jak głosować uchwałę budżetową na dany rok.

Ad. 3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  na 2017r.

Program finansowany jest opłat jakie ponoszą sklepy , restauracje, kawiarnie  jako procent od kwot sprzedanego alkoholu. Na 2017rok planowana kwota dochodów z tego tytułu to 1.245.000,0 zł. Która planuje się przeznaczyć:

 1. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych     -   50800 zł
 2. Pomoc rodzinom  - problemy uzależnień i przemocy                  -  152900 zł
 3. Profilaktyka, edukacja młodzieży i dzieci                                   - 400540 zł
 4. Wspomaganie organizacji  na rzecz przeciwdziałania uzależnień   - 430830 zł
 5. Koszty administracyjne                                                            - 210300 zł

Ad.4. Uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Mielca na lata 2017-2023

Dokument ten pozwala na staranie się o dofinansowanie z RPO Województwa Podkarpackiego remontów, modernizacji, inwestycji obiektów i terenów, które są zaniedbanie i wymagają rewitalizacji. Wyznaczono  dwa obszary Mielca które się kwalifikują do tego typu działań. Stary Mielec w okolicach ulic: Kilińskiego, Sandomierskiej, Staszica oraz Osiedle w okolicach MMR, Chopina, Żeromskiego. Na stronie miasta jest  ten dokument dostępny.

Ad.5. Uchwalenie Programu Ochrony Środowiska Mielca 2017-2020

Bardzo ważny dokument dla miasta Mielca w którym zostały zdiagnozowane negatywne czynniki oddziałujące na nasze  środowisko i zaplanowano działania łagodzące i eliminujące szkodliwe skutki.

Cele, kierunki interwencji  na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024

 1. POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA W MIEŚCIE W OPARCIU O STRATEGIE NISKOEMISYJNE I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
 2. OCHRONA MIESZKAŃCÓW MIASTA PRZED HAŁASEM
 3. UTRZYMANIE DOTYCHCZASOWEGO STANU BRAKU ZAGROŻEŃ PONADNORATYWNYM PROMIENIOWANIEM ELKTROMAGNETYCZNYM
 4. OSIĄGNIĘCIE DOBREGO STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH
 5. OCHRONA PRZED ZJAWISKAMI EKSTREMALNYMI ZWIĄZANYMI Z WODĄ
 6. PROWADZENIE RACJONALNEJ GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
 7. OCHRONA GLEB PRZED EROZJĄ ORAZ NIEKORZYSTNYMI ZMIANAMI KLIMATU
 8. GOSPODARKA ODPADAMI ZGODNIE Z HIERARCHIĄ SPOSOBÓW POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI
 9. OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ORAZ KRAJOBRAZOWEJ
 10. UTRZYMANIE I REWITALIZACJA TERENEÓW ZIELENI MIEJSKIEJ
 11. OGRANICZENIE RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII PRZEMYSŁOWYCH ORAZ MINIMALIZACJA ICH SKUTKÓW

nm191216-3.jpgnm191216-4.jpg