Komunikat w sprawie przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM 10 w województwie podkarpackim

 

PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

skr. poczt. 297

Rzeszów, 2017-01-11

ZK-I.6332

 

 

ALERT

O PRZEKROCZENIU POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU

Poziom Alertu

III

Data przekroczenia

11.01.2017

Obszar

Województwo Podkarpackie

Wartość stężenia pyłu

w µg/m3

309 ug/m3 – przekroczenie  poziomu alarmowego wynoszącego

300. ug/m3

Źródło informacji

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Przyczyny

Występowanie niekorzystnych warunków meteorologicznych (niskie temperatury powietrza, brak wiatru, warunki inwersyjne)

Przewidywany czas
trwania przekroczenia

wystąpienie w dniu 11.01.2017r. bardzo wysokich stężeń godzinowych pyłu PM10 na większości obszaru województwa podkarpackiego.

Grupy ludności
wrażliwe na przekroczenie

- dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia,

- kobiety w ciąży,

- osoby starsze i w podeszłym wieku,

- osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego,

- osoby o obniżonej odporności organizmu,

- osoby wykonujące znaczny wysiłek fizyczny na wolnym powietrzu.

Negatywne skutki zdrowotne

Możliwość wystąpienia:

- zapalenia górnych dróg oddechowych,

- chorób alergicznych,

- astmy,

- nowotworów płuc, gardła i krtani.

Środki ostrożności
do podjęcia

- śledzenie informacji podawanych w środkach masowego przekazu o występujących wysokich stężeniach pyłu,

- ograniczenie do niezbędnego minimum przebywania na otwartej przestrzeni,

- rezygnacja z wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni,

- ograniczenie wietrzenia mieszkań,

- w przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.

Obowiązujące ograniczenia
i inne środki zaradcze

- korzystanie z komunikacji zbiorowej,

- bieżące śledzenie prognoz i stosowanie się do zaleceń tam zawartych, w celu redukcji ekspozycji na pył.

Mapa monitoringu jakości powietrza

http://stacje.wios.rzeszow.pl/

Prognozy stanu jakości powietrza

http://powietrze.podkarpackie.pl/

Telefon kontaktowy

17 867 12 38;  17 867 18 64;  783 934 477

Fax

17 867 18 59,  17 867 18 55

E-mail

wczk@rzeszow.uw.gov.pl

Uwagi

- ALERT należy przekazać podległym jednostkom na administrowanym terenie.

- Istnieje ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych i na wolnym powietrzu. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi grzywna lub kara aresztu.

Dyżurny WCZK

Jan Czech

Godzina i data ogłoszenia

godz. 10:45 dnia 11.01.2017r.

SMS

WCZK OSTRZEGA: ALERT III POZIOMU. Przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Szczegóły na stronie http://czk.rzeszow.uw.gov.pl/index.php/oik

RSO