Henryk Niedbała o bieżącej działalności szpitala: „Brakuje nam około 1-2 mln zł rocznie”

Z majątkowego punktu widzenia, czyli tego co jest odzwierciedlone w bilansie jednostki, w moim przekonaniu sytuacja wygląda lepiej, niż by to wynikało z zapisów księgowych - oceania sytuacją finansową Szpitala Powiatowego w Mielcu Henryk Niedbała. Dodaje jednak, że do bieżącej działalności jednostce tej brakuje od 1 do 2 mln zł rocznie.

img_2833_henryk_niedbala_foto_sesja.jpg

Ustawa o działalności leczniczej z 2012 r. spowodowała zmiany w bilansach jednostek leczniczych. W zakresie aktywów, czyli wartościowego odzwierciedlenia majątku, wartość tego majątku na ogół rynkowo jest wyższa, niż to, co wykazują zapisy bilansowe.

- Przykładem ma być pozycja dotycząca gruntów -  6 ha w centrum miasta, które w aktywach wycenione są na 300 tys. zł. W moim przekonaniu ta wartość jest ok. stukrotnie wyższa, czyli wynosiłaby ok. 30 mln zł. To pokazuje, że te aktywa są większe w rzeczywistości – mówi Henryk Niedbała, przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego. 

- Jeśli chodzi o pasywa, czyli o stronę finansów, która pokazuje źródła finansowania majątku to mamy wysoką pozycję w zobowiązaniach, które ogółem wynoszą 66 mln 500 tys. zł, ale faktycznych zobowiązań ok. 18 mln zł. Natomiast otrzymane kiedyś dotacje zostały ujęte w rozliczeniach międzyokresowych i one formalnie występują w pasywach i wynoszą ponad 42 mln zł. Tych zobowiązań nikt nigdy oczywiście nie będzie musiał spłacać – mówi Niedbała.

Zdaniem przewodniczącego Rady Powiatu sytuacja jest jednak gorsza od księgowych zapisów zysków i strat jeśli chodzi o rachunek wyników. - Przyzwyczailiśmy się liczyć, czy bieżąca sytuacja finansowa szpitala jest w miarę komfortowa. Patrzymy, czy jednostka ma straty czy zyski. Oczywiście przyzwyczailiśmy się, że szpital ma stratę, ale od tej straty odejmowaliśmy amortyzację, która jest kosztem księgowym, a nie wymaga ponoszenia w ślad za tym wydatków. Nie zwracamy jednak uwagi na to, że w przychodach operacyjnych zapisywana jest niezamortyzowana kiedyś część dotacji i to jest z kolei w roku ubiegłym ok. 3 mln zł – mówi.

- Prawidłowo licząc wynik powinniśmy od wyniku finansowego netto odjąć amortyzację, a doliczyć z kolei przychody operacyjne i wówczas wynik nie wychodzi nam na plusie. Brakuje nam do bieżącej działalności około 1-2 mln zł rocznie. Żeby z punktu finansowego sytuacja szpitala się nie pogarszała powinniśmy poprawić wynik finansowy o niemniej, niż 1-2 mln zł. Oczywiście byłoby dobrze, gdybyśmy nadwyżkę finansową uzyskiwali przynajmniej w części amortyzacji – przekonuje Niedbała.

- A to ze względu na fakt, że my amortyzujemy tak jakby dwie grupy składników majątkowych – tzn. budynki i budowle. W tym zakresie powiedziałbym, żeby szpital tej amortyzacji nie wypracowywał. Nie wyobrażam sobie bowiem, że przez 10 czy nawet 20 lat mamy z tytułu amortyzacji wypracować w szpitalu nadwyżkę sięgającą kilkudziesięciu milionów zł. Kiedyś odtworzenie tego typu majątków będzie się dokonywało z tytułu inwestycji nieobciążających bezpośrednio jednostek – mówi.

Jak powiedział Henryk Niedbała, jednostka taka jak szpital, powinna wypracowywać nadwyżkę finansową pokrywającą amortyzacje sprzętu, urządzeń, gdyż to szpital właśnie powinien kupować i odtwarzać ten sprzęt we własnym zakresie. 

ks

http://www.hej.mielec.pl/miasto2/samorzady/art1023,henryk-niedbala-o-biezacej-dzialalnosci-szpitala-brakuje-nam-okolo-1-2-mln-zl-rocznie.html