Dopłaty do wymiany pieców opalanych węglem.

Stowarzyszenie „NASZ MIELEC” informuje i zachęca do skorzystania z możliwości uzyskania dofinansowania w formie dotacji w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 4 500 zł. Której celem jest zmniejszenie emisji pyłów i gazów powstających w wyniku niskiej emisji zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dofinansuje inwestycje polegające na wymianie źródła ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych, których dotychczasowym nośnikiem energii był wyłącznie węgiel na jedno nowe źródło ciepła, takie jak:
a) kocioł gazowy
b) kocioł olejowy,
c) kocioł elektryczny
d) kocioł opalany paliwem stałym tj. węglem lub biomasą,
e) przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła.

Wnioskodawca może otrzymać wsparcie wyłącznie na jeden kocioł, w którym wykorzystywany będzie wyłącznie jeden nośnik energii. W konstrukcji kotłów opalanych paliwem stałym zakazuje się stosowania rusztu awaryjnego.

Warunkiem uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła w istniejącym budynku jest fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego węglem, dotyczy także pieców kaflowych.

Nabór wniosków adresowany jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizacji przedsięwzięcia będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, której dotyczy zadanie.

Koszty kwalifikowane:
a) zakup kotła i/lub czujnika tlenku węgla – czadu,
b) zakup węzła cieplnego.

Koszty niekwalifikowane:
a) demontaż starej instalacji źródła ciepła,
b) rozruch technologiczny instalacji i urządzeń,
c) koszt nadzoru nad realizacją inwestycji,
d) roboty instalacyjne wewnątrz obiektów,
e) przyłącz do centralnej sieci cieplnej,
f) pozostałe koszty związane z montażem kotła/węzła cieplnego

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie od 10 kwietnia 2018 roku do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, nie dłużej jednak niż do 15 listopada 2018 roku (decyduje data wpływu wniosku).
tel. 17852-23-44, 17853-63-61, 608 814 783 adres email: www.wfosigw.rzeszow.pl

https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/m-przyjazny-dom/755-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-dla-o...


dopaty do piecwjpg