Absolutorium dla Prezydenta Mielca Daniela Kozdęby

                           Absolutorium dla Prezydenta Mielca Daniela Kozdęby

W dniu 23 czerwca 2016r odbyła się sesja Rady Miejskiej której głównym punktem było zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015r oraz udzielenie absolutorium dla Prezydenta z tytułu wykonania budżetu za 2015r.

Warunkiem uzyskania absolutorium przez Prezydenta było głosowanie „za”   50 % ustawowego składu Rady Miejskiej czyli w Mielcu wymagane jest 12 głosów.

Na 2015 r zaplanowano dochody w wysokości 205102,9 tyś zł zaś wydatki na kwotę 226759,5 tyś zł.

Realizacja budżetu 2015r. przestawia się następująco:

- wykonane dochody budżetowe   - 196279,5 tyś zł

- wykonane wydatki budżetowe    - 196867,8 tyś zł

- strata                                           - 588,3 tyś zł

Inwestycje :

- Plan                                          - 57866,0 tyś zł

- Wykonanie                                - 35681,5 tyś zł

- Procent wykonania planu            - 61,7 %

- Inwestycje przeniesione na 2016 - 4272,1 tyś zł

Stowarzyszenie Nasz Mielec jako organizacja gdzie zasady demokracji były i są zawsze najważniejszą zasady działalności, nie stosuje dyscypliny głosowania. Na sesji w dyskusji o minionym roku samorządu Mielca wyraziliśmy swój niepokój z powodu szybkiego i nieuzasadnionego wzrostu kosztów bieżących oraz braku ważnych dla miasta inwestycji. Dochody za 2015r. wzrosły w stosunku do 2014 roku o 8,6 mln zł gdy w ty samym czasie wydatki bieżące wzrosły o 12,0 mln zł. Ten fakt skutkuje obecnie pogorszeniem wyniku finansowego o kwotę 3,2 mln zł. W latach następnych skutki będą wyższe bo przyrost zatrudnienia który jest głównym składnikiem wzrostu kosztów miał miejsce w ciągu całego roku kalendarzowego. Nadmierne wydatki bieżące, nie szukanie oszczędności spowoduje w krótkiej przyszłości zdecydowane pogorszenie kondycji finansowej miasta a tym samym brak środków z przeznaczeniem na rozwój i inwestycje.

Mieszkańcy Mielca czekają na bardzo ważne ale i kosztowne inwestycje: hala sportowo-widowiskowa, nowy most na Wisłoce, modernizacja i rozbudowa biblioteki publicznej, dostarczenie wody pitnej z ujęcia wód czwartorzędowych.

W głosowaniu nad absolutorium Radni Naszego Mielca głosowali następująco; dwa głosy - „za” , trzy głosy – „ wstrzymujące się” , zero głosów- „przeciw”.